درس 2-تقلید

1 ـ تقليد يعني چه؟
        يعني عمل كردن به دستور مجتهد.          مسألة2

2 ـ براي چه تقليد كنيم؟
        براي اينكه نه مجتهديم و نه مُحتاط.      مسألة1

3 ـ از كه تقليد كنيم؟
        ازمجتهد اَعْلم.    رجوع كنيد به درس 4همين كتاب مسألة2

4 ـ در چه تقليد كنيم؟ 
        در احكام غير ضروري دين.                  مسألة 1

5 ـ راهش چيست؟
        چهار راه دارد.رجوع كنيد به درس 3 همين كتاب  مسألة 5

بـه رمـز: تـبادر

مدرك: رساله حضرت امام خميني(ره)  و  كافي به قلم مصطفوي جلد (1) ص68 وسورة 2 آيه 78 و سورة 9 آية 122

((((( سخني ديگر )))))

حضرت صادق عليه السلام :

اُف باد برمسلماني كه در هفته ، روز جمعه را صرف آموختن مسائل دين خود  نگرداند و براي اين امر خود را از كارهاي ديگر فارغ

نسازد.  مفاتيح الجنان، صفحة75 واصول كافي جلد1، صفحه50