درس 3-فتوی

فَتوي يعني دستور مجتهد چهار راه دارد:

راههايش را مجتهدين چنين بيان فرموده اند:
شنيدن از : خود مجتهد - دو نفر عادل - راستگو
ديدن در رساله (كه بهترين راه است) .

بـه رمـز : رشـد

مدرك : رسالة حضرت امام خميني(ره) ، مسألة5