درس 4-از چه كسی بايد تقليد كرد ؟

از كسـي كـه:
1- شيعة دوازده امامي باشد.
2- مَرد باشد .
3- عاقل و عادِل باشد.    كافي به قلم مصطفوي جلد 1 صفحة64 جديد 147
4- بالغ باشد.    رجوع كنيد به مسألة2252
5- اَعلَم باشد (در فهميدن حُكم خدا از همه استادتر باشد).  
6- زنده باشد .
7- و حلال زاده باشد و حريص به دنيا نباشد.

بـه رمـز : شـمـع بـازو

مدرك: رسالة حضرت امام خميني (ره) ، مسألة2

((((( سخني ديگر )))))

حضرت آية الله خامنه اي:از ديدگاه اسلام آن كسي كه ولي وحاكم مردم است يك سلطان نيست بلكه اين حق يا سِمَتي است كه به جهت وِلايت وسرپرستي امور مسلمين مورد توجه قرار مي گيرد. چشمة نور جلد1، صفحة16