درس 5-مراجع تأييد شده حوزة علمية قم

مراجع تأييد شده از طرف حوزة علمية قم عبارتند از آيات عِظام:

1- خامنه اي، سيد علي
2- وحيد خراساني، حسين
3- بَهْجَت، محمد تقي
4- تبريزي، جواد
5- آيةالله لنكراني، محمد فاضل
6- زنجاني، سيد موسي شُبَيري
7- هفتمين نفر مَكارم شيرازي، ناصر


بـه رمـز : خـوب تـازه

مدرك : كتاب مرجعيت از ديدگاه فقها و بزرگان، صفحة122

توجه : اگر بخواهيد از مجتهدي كه نام آن در اينجا ذكر نشده تقليد كنيد رسالة آن مجتهد را بدست آوريد.

((((( سخني ديگر )))))

حضرت آية الله خامنهاي: اگر ملتها بخواهند راه سعادت را بيابند بايد به همان وِلايَتي كه اساس آن ارزش هايي نظير عدالت ، علم ودين اسلام است، بازگردند ورهبر و حاكم خود را ازميان پارساترين، پاكترين و بي اعتناترين انسانها به ماديات دنيا كه قدرت را سرماية شخصي خود در نظر نمي گيرند،انتخاب كنند و اين  رَشْحه اي از ولايت اسلامي مي باشد كه دموكراسي  جاري در جهان كنوني ازآن بي نصيب است.                چشمة نور ج1 ص17