درس 6-فقيه واجد شرايط تقليد

فقيـه واجد شـرايـط بـراي تـقليـد از ديدگاه امام خميني ( ره )

1- با وَرَع باشد.
2- اَعلم تَر باشد.
3- عادل باشد.
4- ثروت خواه و رياست طلب و حريص به دنيا نباشد.

فقيه واجد شرايط براي تقليد از ديدگاه امام صادق عليه السلام

5- راستگوتر باشد.
6- فقيه تر باشد.
7- عادل تر باشد.
8- تقوايش بيشتر باشد.


بـه رمـز : بـاعـث رفـعـت

مدرك: رسالة نوين، جلد1، صفحة 63 و اصول كافي به قلم مصطفوي ، جلد 1 ، صفحة 87

((((( سخني ديگر )))))

حضرت محمدصلي الله عليه واله وسلم : تحمل يك فقيه براي شيطان از هزار عابد سخت تر است.             نهج الفصاحه، سخن 2058

دو طبقه ازامت من اند (فُقَها و زمامداران) كه اگر شايسته باشند همه به صَلاح آيند واگر فاسد باشند همه به فساد گِرايند.   نصايح، ص 71