درس 7-راه های شناخت مجتهد و اعلم

مجتهد و اَعلم را از سه راه مي توان شناخت:

1- خود انسان يقين كند (درس او را ديده باشد) .
2- دو نفر عالِم عادل كه مي توانند تشخيص دهند بگويند.
3- آنكه عده اي از اهل عِلم كه اَعلم را تشخيص مي دهند ، بگويند.


بـه رمـز : خـدا

مدرك : رسالة امام خميني (ره) ، مسألة 3

((((( سخني ديگر )))))

امام خميني : مجتهد بايد به مسائل زمان خود اِحاطه داشته باشد . براي مردم و جوانان و حتي عَوام هم قابل قبول نيست كه مرجع ومجتهدش بگويد من در مسائل سياسي اِظهار نظر نمي كنم . آشنايي به روش برخورد با حيله ها وتَزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت وديد اقتصادي ، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان ، شناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمولهاي ديكته شدة آنان و درك موقعيت و نقاط قُوّت و ضعف دو قطب سرمايه داري وكمونيزم كه در حقيقت اِستراتِژي حكومت برجهان را ترسيم مي كنند از ويژگيهاي يك مجتهد جامع است  يك مجتهد بايد زيركي و هوش و فِراست هدايت يك جامعة بزرگ اسلامي و حتي غير اسلامي را داشته باشد و علاوه بر خلوص وتقوا و زهدي كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبّر باشد.
صحيفة نور، ج 21، ص 98