برای شناخت قبله باید یکی از اینها را بپذیریم

1 - محراب مسجد   مساله 782

2 - قبر مسلمانان    مساله 782

3 - صاحب خانه ( گمان قوی تری) مساله 783

4 - دو شاهد عادل  مساله 782

5 - ستاره جدی    عروه الوثقی جلد 1 صفحه 540

6 - کافر یا فاسق ( به واسطه قواعد علمی ) مساله 782

7 - وسیله قبله نما   مساله 782

8 - تخلی    مساله 59

9 - هیچکدام نشد به 4 طرف باید نماز بخواند مساله 784

 

به رمز : مقصد سکوته

مدرک : رساله امام خمینی مساله 776