مقاله ها

یامنطق

نمازهای واجب به رمز یامنطق

ی = یومیه

ا = آیات

م = میت

ن = نذر

ط = طواف خانه خدا

ق = قضای نماز پدر بر پسر بزرگتر